Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

1.KAPITOLA – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE

1. Tieto obchodné podmienky stanovujú pravidlá a podmienky poskytovania služieb elektronickou cestou vrátane používania Obchodu ako aj práva, povinnosti a podmienky týkajúce sa zodpovednosti Predajcu a Klienta. Pravidlá zahŕňajú aj informácie, ktoré je Predajca povinný poskytnúť Konzumentovi v súlade s platnými predpismi z 30. mája 2014 o právach konzumenta (Ú. v. 2017.683 t. j. v znení neskorších zmien).

2. Každý Klient je povinný oboznámiť sa s Pravidlami.

3. Pravidlá sú dostupné na internetovej stránke Obchodu a poskytujú sa bezplatne aj pred uzavretím zmluvy. Na žiadosť Klienta sú Pravidlá sprístupnené aj spôsobom, ktorý umožňuje nadobudnutie, spracúvanie a uchovávanie ich obsahu pomocou počítačového systému, ktorý Klient používa (napr. elektronickou poštou).

4. Základné definície

 • 1) Pravidlá: Pravidlá internetového obchodu;
 • 2) Predajca: Ludwik Gocal, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Taurustal Ludwik Gocal, Przenosza 175, 34-625 Skrzydlna, Polska, NIP (DIČ) PL7371124651, REGON (IČO) 491941096, zapísaná do Centrálneho registra a informácie o podnikateľskej činnosti v Polsku;
 • 3) Klient: fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, právnická osoba a organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá môže vo vlastnom mene vykonávať práva a uzatvárať záväzky, nadväzujúca právny vzťah s Predajcom v rozsahu činnosti Obchodu. Klient je zároveň Konzument, pokiaľ v danej záležitosti vo vzťahu ku Konzumentovi neexistujú osobitné ustanovenia;
 • 4) Konzument: Klient vystupujúci ako fyzická osoba vykonávajúci s Predajcom právny akt (nákup) nesúvisiaci priamo s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou;
 • 5) Elektronická služba – služba v zmysle zákona z dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Ú. v. 2017.1219, t. j. v znení neskorších zmien) poskytovaná elektronickou cestou v prospech Klienta prostredníctvom Webovej lokality;
 • 6) Obchod alebo Internetový obchod alebo Webová lokalita: Elektronická služba, Internetový obchod vedený Predajcom na internetovej adrese https://www.taurustal.sk, v rámci ktorého Klient uzatvára kúpno-predajnú zmluvu na diaľku, zmluvné strany sú informované o uskutočnení predaja pomocou elektronickej pošty generovanej automaticky alebo manuálne a k realizácii zmluvy (najmä dodanie Tovaru) dochádza mimo internetu;
 • 7) Tovar alebo Produkt – tovar predávaný v Obchode, nachádzajúci sa v ponuke Predajcu;
 • 8) Zmluva – zmluva na diaľku týkajúca sa nákupu Tovaru, uzavretá na základe Objednávky Klienta uskutočnenej v Obchode a jej prijatia Predajcom;
 • 9) Formulár – dokument predstavujúci prostriedok elektronickej komunikácie, umožňujúci predloženie Objednávky v Obchode alebo vykonávanie iných činností v Obchode;
 • 10) Objednávka – dispozícia nákupu Tovaru predložená Klientom pomocou prostriedkov technickej komunikácie;
 • 11) Newsletter – Elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná Predajcom prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ktorá umožňuje všetkým Klientom, ktorí ju využívajú, automatické doručovanie pravidelných správ od Predajcu (noviniek), zahŕňajúcich informácie o webovej lokalite, vrátane noviniek a akcií v Obchode.

2. KAPITOLA – ZÁKLADNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

1. Údaje Predajcu určené na kontakt s Klientom: adresa Przenosza 175, 34-625 Skrzydlna, Polska, adresa elektronickej pošty info@taurustal.sk, telefónne číslo +421 902 709 354. 2

2. Predajca ponúka nasledovné typy elektronických služieb 1) Internetový obchod, 2) Newsletter.

2. Predajca poskytuje elektronické služby v súlade s Pravidlami.

3. Technickou podmienkou pre využívanie Obchodu je, aby Klient disponoval počítačom alebo inými zariadeniami umožňujúcimi pohyb na internete, príslušným softvérom (vrátane internetového prehliadača), aby mal prístup k internetu a aktuálne, aktívne konto elektronickej pošty.

4. Platí zákaz pridávania obsahu protiprávneho charakteru zo strany Klienta.

5. Využívanie Obchodu môže byť spojené s hrozbami súvisiacimi s používaním internetu, typu spam, vírusy, útoky hackerov. Predajca vykonáva opatrenia, ktorých cieľom je predchádzať podobným hrozbám. Predajca upozorňuje, že verejný charakter siete a využívanie služieb poskytovaných elektronickou cestou môže byť spojené s rizikom, že údaje Klientov získajú alebo modifikujú neoprávnené osoby, preto by Klienti mali používať vhodné technické zabezpečenie, ktorého cieľom je eliminovať vyššie uvedené hrozby, vrátane antivírusových programov a programov určených na ochranu identity používateľov internetu.

6. K uzavretiu zmluvy o poskytovaní elektronických služieb dochádza prostredníctvom Obchodu cez internet. Klient môže kedykoľvek ukončiť využívanie elektronických služieb opustením Obchodu. V takom prípade sa zmluva o poskytovaní elektronických služieb rozviaže automaticky bez nutnosti predkladania dodatočných vyhlásení zmluvných strán.

7. Obchod nie je možné využívať anonymne alebo prostredníctvom pseudonymu.

3. KAPITOLA – OSOBNÉ ÚDAJE

1. Klientmi uvedené osobné údaje spracúva Predajca v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119 zo 4. 5. 2016, ďalej len „Nariadenie”). Najmä

2. Podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov upravuje dokument Ochrana osobných údajov.

4. KAPITOLA – NEWSLETTER

1. Cieľom služby Newsletter je zasielanie pravidelných informácií priamo Klientovi.

2. Využívanie Newslettera nevyžaduje založenie používateľského účtu Klienta, je však potrebné uviesť adresu elektronickej pošty a predložiť vyhlásenie informujúce o súhlase s Pravidlami, so spracúvaním osobných údajov a so zasielaním obchodných informácií.

3. Na adresu elektronickej pošty Klienta bude zaslaný odkaz potvrdzujúci odoberanie noviniek.

4. Elektronická služba Newsletter je bezplatná a je poskytovaná na čas neurčitý.

5. Klient môže kedykoľvek zrušiť odoberanie Newslettera zaslaním Predajcovi príslušnej žiadosti elektronickou cestou na adresu: info@taurustal.sk alebo písomne na adresu Predajcu FPHU Taurustal Ludwik Gocal, Przenosza 175, Skrzydlna 34-625, Polska.

5. KAPITOLA - PREDAJ

§ 1. Tovar

1. Všetky produkty ponúkané v Obchode sú nové a bezchybné. Podrobný popis tovaru sa nachádza na stránke Obchodu.

2. Na tovar môže byť poskytnutá záruka (24 mesiacov pre Konzumentov a 12 mesiacov pre Klientov, ktorí sú podnikateľmi). Podrobné informácie sa nachádzajú pri popise Tovaru.

3. Popredajné služby sa neposkytujú.

§ 2. Objednávky a ich realizácia

1. K vytvoreniu objednávky môže dôjsť vyplnením formulára dostupného v Obchode.

2. Objednávky možno vytvárať bez registrácie používateľského konta v Obchode.

3. Klient je povinný dôsledne vyplniť formulár a uviesť všetky údaje pravdivo, pričom si zároveň zvolí spôsob platby a dopravy.

4. Klient vo formulári uvedie údaje a predloží vyhlásenie o súhlase s Pravidlami, so spracúvaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií.

5. Objednávky je možné vytvárať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky vytvorené v sobotu, nedeľu alebo počas sviatkov sa budú vybavovať nasledovný pracovný deň.

6. Potvrdenie vytvorenia objednávky vykonáva Klient kliknutím na tlačidlo (pole) označené „odoslať“. Predajca zašle Klientovi na e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol, potvrdenie objednávky.

7. Doba realizácie objednávky (t. j. do dňa odoslania tovaru) predstavuje 3 až 25 pracovných dní.

§ 3. Platby

1. Všetky ceny tovaru uvádzané v Obchode sú cenami brutto v EUR (ceny sú vrátane DPH). Cena tovaru nezahŕňa náklady, ktoré sa uvádzajú v bode 2 nižšie. Cena tovaru uvedená v momente vytvorenia objednávky zo strany Klienta je záväzná pre obe zmluvné strany.

2. Prepravu tovaru a montáž zabezpečuje Predajca a je zadarmo kdekoľvek na Slovensku. Ukotvenie si klient môže objednať za príplatok podľa veľkosti garáže. Ukotvenie je možné iba do betónu alebo do zeme. Garáž nie je možné ukotviť do dlažobných kociek. V prípade, že si klient ukotvenie neobjedná a nezaplatí, preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vetrom. Predajca nedodáva tovar, ak sa nemôže dostať k požadovanému miestu montáže nákladným vozidlom s maximálnou povolenou hmotnosťou 15 ton, výškou s nákladom až 4,5 m a dĺžkou 11 m. Pracovníci predajca nie prenášajú jednotlivé diely konštrukcie na vzdialenosť väčšiu ako 30 m a to iba po rovnom spevanom teréne. Ak tieto podmienky nie sú zo strany klienta splniteľné, je potreba nájsť miesto, kde montéri garáž zloží a klient si musí zabezpečiť dopravu na miesto určenia aj montáž vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Montáž garáží na strechy, terasy a iné neštandardné miesta neuskutočňujeme.

3. Klient si môže zvoliť formu platby

 • 1) tradičný prevod – platba pred zaslaním Tovaru (platba vopred). Po vytvorení objednávky musí Klient zaplatiť/previesť pohľadávku na bankový účet Obchodu. K realizácii objednávky dôjde po pripísaní platby Klienta na bankový účet Obchodu;
 • 2) platba prostredníctvom platobného systému [zatiaľ nie je dostupné] – platba pred zaslaním tovaru (platba vopred). Po vytvorení objednávky je Klient povinný vykonať platbu prostredníctvom systému [zatiaľ nie je dostupné]. K realizácii objednávky dôjde po pripísaní platby Klienta v platobnom systéme [zatiaľ nie je dostupné];
 • 3) platba pri prevzatí tovaru (hotovosť) – Klient uhradí pohľadávku priamo pri prevzatí tovaru u prepravcu po montáži na mieste u Klienta. K realizácii objednávky dôjde po prijatí Objednávky.

4. Ku každému predanému produktu vystavuje Obchod doklad o nákupe a zasiela ho Klientovi v prípade, ak všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú takéto doručenie.

5. Klient je povinný uhradiť pohľadávku do 3 dní od dňa uzavretia kúpno-predajnej zmluvy za predpokladu, že zvolený spôsob platby nevyžaduje dodržanie iného termínu, s vyhradením bodu 6 nižšie. V prípade, ak Klient nevykoná platbu v tomto termíne – Predajca v súlade s čl. 491 § 1 občianskeho zákonníka (Ú.v.2017.459 t. j. v znení nesk. zmien) – určí Klientovi ďalší termín platby a v prípade, že ani po uplynutí tejto lehoty nedôjde k platbe, bude Predajca oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak Klient vyhlási, že pohľadávku neuhradí, môže Predajca odstúpiť od zmluvy bez vyznačenia ďalšieho termínu platby a to ešte pred uplynutím termínu určeného na splnenie záväzku. 4

6. Štátne subjekty napr. školy, úrady vykonávajú platbu až po vystavení faktúry DPH.

7. Klient môže využiť nákup na splátky podľa pravidiel uvedených v Obchode alebo na základe samostatnej dohody s Predajcom [zatiaľ nie je dostupné].

§ 4. Dodanie

1. Produkt sa zasiela na adresu uvedenú Klientom vo formulári, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Produkt je dodávaný pomocou vlastného dopravného prostriedku Predajcu.

3. Klient sa môže rozhodnúť aj pre osobný odber tovaru na adrese FPHU Taurustal Ludwik Gocal, Przenosza 175, Skrzydlna 34-625, Polska.

4. Spolu s tovarom vydá Predajca Klientovi všetky prvky jeho vybavenia a návod na použitie, údržbu a iné dokumenty požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Predajca upozorňuje, že 1) v momente vydania tovaru Klientovi preberá na seba Klient zodpovednosť za prípadnú stratu alebo zničenie tovaru. Pri predaji v prospech Konzumenta preberá na seba zodpovednosť súvisiacu s prípadnou stratou alebo poškodením tovaru v momente vydania tovaru konzument, 2) v prípade, ak Klient prevezme tovar bez výhrad, dôjde k zániku zmluvných nárokov vyplývajúcich zo straty alebo poškodenia.

§ 5. Doplnkové informácie pre konzumenta

1. Zmluva nie je uzavretá na čas neurčitý a nebude automaticky predĺžená.

2. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Konzumenta vyplývajúcich zo Zmluvy predstavuje čas realizácie Zmluvy, t. j uskutočnenie platby a prevzatie tovaru.

3. Používanie Obchodu zo strany Konzumenta nie je spojené s povinnosťou úhrady kaucie alebo poskytnutia iných finančných záruk.

4. Predajca nemá povinnosť a neuplatňuje kódex osvedčených postupov, ktorý sa uvádza v čl. 2 bod 5 zákona z 23. augusta 2007 o predchádzaní nekalým obchodným praktikám (Ú. v. 2017.2070 t. j. v znení neskorších zmien).

6. KAPITOLA - ZODPOVEDNOSŤ

1. Zodpovednosť z dôvodu záruky je vylúčená v právnych vzťahoch s Klientmi.

2. Predajca nesie voči Konzumentovi zodpovednosť v prípade, ak má tovar fyzický alebo právny (záruka) nedostatok podľa zásad uvedených v predpisoch občianskeho zákonníka (Ú. v. 2017.459 t. j. v znení neskorších zmien) a v zákone z 30. mája 2014 o právach konzumenta (Ú. v. 2017.683 t. j. v znení neskorších zmien) podľa nasledovných pravidiel:

 • 1) fyzický nedostatok spočíva v nesúlade tovaru so zmluvou. Tovar je nie v súlade so zmluvou najmä, ak
  • a) Tovar nemá vlastnosti, ktoré vec tohto typu musí mať vzhľadom na cieľ uvedený v zmluve alebo vyplývajúci z okolností alebo jej určenia;
  • b) Tovar nemá vlastnosti, o ktorých Predajca ubezpečil Konzumenta;
  • c) Tovar nie je možné použiť na účely, o ktorých Konzument informoval Predajcu v čase uzatvárania zmluvy a Predajca neoznámil výhrady proti takémuto použitiu;
  • d) Tovar bol Konzumentovi vydaný v neúplnom stave.
 • 2) Tovar má právne nedostatky v prípade, ak je to tovar majetkom tretej osoby alebo ak je zaťažený právami tretích osôb a tiež v prípade, ak obmedzenie vo využívaní alebo nakladaní s tovarom vyplýva z rozhodnutia príslušného orgánu;
 • v prípade predaja práva je Predajca zodpovedný aj za existenciu práva;
 • 3) Predajca zodpovedá za fyzické nedostatky tovaru, ktoré existovali v momente preberania zodpovednosti na Konzumenta alebo vyplynuli z príčin, ktoré bolo možné nájsť v tovare v danom momente.
 • 4) Predajca je oslobodený od zodpovednosti za nedostatky v prípade, ak Konzument vedel o 5 nedostatkoch v momente uzavretia zmluvy;
 • 5) v prípade, ak bol fyzický nedostatok zistený pred uplynutím jedného roka od dňa vydania tovaru, možno sa domnievať, že nedostatok alebo jeho príčina existovala v momente preberania zodpovednosti na Konzumenta;
 • 6) Predajca zodpovedá za nedostatky tovaru v prípade, ak sa fyzický nedostatok zistí pred uplynutím dvoch rokov od dňa vydania tovaru konzumentovi a v prípade, ak je tovar, ktorý nadobúda Konzument používanou hnuteľnou vecou, Predajca zodpovedá za nedostatky v prípade, ak sa fyzický nedostatok zistí pred uplynutím jedného roka od dňa vydania tovaru;
 • 7) k oprávneniam Konzumenta z dôvodu záruky patria: a) požadovanie zníženia ceny alebo odstúpenie od zmluvy okrem prípadu, že Predajca bezodkladne a bez toho, aby spôsobil Konzumentovi neprimerané ťažkosti, vymení vec s nedostatkami za bezchybnú vec alebo nedostatky odstráni;
 • b) Konzument môže namiesto Predajcom navrhovanej opravy nedostatku žiadať výmenu za bezchybný tovar alebo namiesto výmeny veci žiadať odstránenie chyby okrem prípadu, že náprava veci spôsobom, ktorý si zvolil Konzument nie je možná alebo by vyžadovala neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom, ktorý navrhol Predajca. Pri hodnotení neprimeranosti nákladov sa zohľadňuje hodnota veci bez nedostatkov, druh a význam zisteného nedostatku a do úvahy sa berú aj komplikácie, ktorým by bol vystavený Konzument iným spôsobom.
 • 8) Konzument, ktorý vykonáva svoje oprávnenia súvisiace so zárukou, je povinný na náklady Predajcu doručiť vec s nedostatkami do sídla Predajcu.

7. KAPITOLA - POSTUP VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ

1. Reklamáciu je Klient povinný zaslať Predajcovi v písomnej forme spolu s fotodokumentáciou na adresu FPHU Taurustal Ludwik Gocal, Przenosza 175, Skrzydlna 34-625, Polska, prípadne elektronickú formu na adresu info@taurustal.sk. Klient môže využiť vzor reklamačného formulára dostupný v Obchode, ale nie je to podmienkou pre posúdenie reklamácie.

2. V prípade, ak Klient zistí, že zásielka s tovarom je porušená, je povinný bezodkladne (najneskôr do 7 dní od dňa prevzatia zásielky) predložiť Predajcovi reklamáciu. Nie je to podmienkou posudzovania reklamácie Konzumenta.

3. Reklamácia musí obsahovať podrobný popis problému a žiadosť Klienta, a také fotodokumentáciu.

4. Predajca sa zaväzuje posúdiť reklamáciu Klienta do 30 dní a reklamáciu Konzumenta do 14 dní. V prípade, ak sa Predajca nevyjadrí k reklamácii Konzumenta do 14 dní, bude sa reklamácia považovať za opodstatnenú.

5. Ak bude reklamácia uznaná, Predajca podnikne potrebné kroky.

6. Existuje možnosť využiť mimosúdne metódy posudzovania reklamácie a uplatňovania nárokov v právnych vzťahoch s Konzumentmi, ako aj 1) možnosť riešenia sporov elektronickou cestou pomocou platformy ODR (online dispute resolution), dostupnej na adrese httpse//ec.europa.eu/consumers/odr/main/inde..cfmeesentmmain.home2.showllngmPL; 2) možnosť rozhodcovského konania pred všeobecným súdom alebo inými orgánmi.

8. KAPITOLA - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. K odstúpeniu od zmluvy zo strany Predajcu alebo Klienta môže dôjsť podľa pravidiel uvedených v predpisoch občianskeho zákonníka (Ú. v. 2017.459 t. j. v znení neskorších zmien).

2. Konzument má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dňa prevzatia tovaru.

3. Informácie o odstúpení od zmluvy zo strany Konzumenta sú uvedené v poučení o práve na odstúpenie dostupnom na stránke Obchodu.

4. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Konzument vo vzťahu k niektorým zmluvám, t. j.

 • 1) o poskytovaní služieb v prípade, ak Predajca poskytol služby s jasným súhlasom Konzumenta, ktorý bol ešte pred poskytnutím služieb informovaný o tom, že po splnení záväzkov zo strany Predajcu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 • 2) v ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými Predajca nemá kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy
 • 3) ktorej tovar nie je prefabrikovanou vecou a je vyrobený podľa špecifikácií Konzumenta alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb
 • 4) ktorej tovar možno považovať za vec, ktorá podlieha rýchlemu opotrebovaniu alebo sa vyznačuje krátkou dobou použiteľnosti
 • 5) ktorej tovar je vec dodávaná v zapečatenom balení a po otvorení ju nie je možné vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov v prípade, ak balenie bolo po doručení otvorené
 • 6) ktorej tovar sú veci, ktoré budú po dodaní, vzhľadom na svoj charakter, neoddeliteľnou súčasťou iných vecí
 • 7) ktorej tovar sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní zmluvy a ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, nad ktorými Predajca nemá kontrolu
 • 8) v ktorej Konzument jasne žiadal, aby k nemu Predajca prišiel s cieľom vykonania súrnej opravy alebo údržby v prípade, ak Predajca poskytuje navyše iné služby než tie, ktorých vykonanie Konzument žiadal alebo dodáva iné časti ako náhradné diely nevyhnutné na uskutočnenie opravy alebo údržby, právo na odstúpenie od zmluvy má Konzument vo vzťahu k doplnkovým službám alebo veciam
 • 9) ktorej tovarom sú zvukové alebo vizuálne nahrávky alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom balení v prípade, ak bolo balenie po doručení otvorené
 • 10) o dodávaní denníkov, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom
 • 11) uzavretej verejnou dražbou
 • 12) o poskytovaní služieb v oblasti ubytovania, na iné ako obytné účely, prepravy vecí, prenájmu automobilov, gastronómie, služieb súvisiacich s oddychom, zábavnými, športovými a kultúrnymi akciami, pokiaľ bol v zmluve vyznačený deň alebo obdobie poskytovanie služieb
 • 13) o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zapísaný na hmotnom nosiči v prípade, že k poskytovaniu služieb došlo s jasným súhlasom Konzumenta pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní zo strany Predajcu o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

5. Predajca upozorňuje, že niektoré tovary sa vyrábajú na individuálnu žiadosť Klienta (podľa špecifikácie Klienta alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb) a v súvislosti s tým nemá Konzument právo na odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy vzťahujúcej sa na predaj takéhoto tovaru v súlade s čl. 38 bod 3 zákona z dňa 30. mája 2014 o právach konzumenta (Ú. v.2017.683 t. j. v znení neskorších zmien). Týka sa to aj tovaru, ktorý bol zmenený na žiadosť Klienta.

6. Predajca nedodáva tovar, ak sa nemôže dostať k požadovanému miestu montáže nákladným vozidlom s maximálnou povolenou hmotnosťou 15 ton, výškou s nákladom až 4,5 m a dĺžkou 11 m. Pracovníci neprenášajú jednotlivé diely konštrukcie na vzdialenosť väčšiu ako 30 m a aj to iba po rovnom spevnenom teréne. Ak tieto podmienky nie sú zo strany klienta splniteľné, je potrebné nájsť miesto, kde montéri garáž zložia a klient si musí zabezpečiť dopravu na miesto určenia aj montáž vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Montáž garáží na strechy, terasy a iné neštandardné miesta neuskutočňujeme.

7. Bezprostredne po zmontovaní je potrebné konštrukciu ukotviť do podkladu. Za škody spôsobené silným vetrom nenesieme zodpovednosť, ak konštrukcia nebola nami ukotvená.

8. Pokiaľ si klient neobjednal pozinkovanú konštrukciu alebo konštrukciu ošetrenú základnou farbou a vrchným náterom, tak je oceľová konštrukcia ošetrená iba základnou farbou. V tomto prípade je zodpovednosťou klienta ošetriť konštrukciu vrchným náterom pre zvýšenie odolnosti voči korózii. Netýka sa kotercov pre psy, ktoré majú vždy pozinkovanú konštrukciu.

9. V prípade veľkých snehových zrážok je nutné zo strechy bezodkladne odstrániť sneh. Týka sa to predovšetkým konštrukcií s pultovou strechou, konštrukcie so sedlovou strechou majú výhodu väčšieho sklonu a sneh z nich zvyčajne zíde sám. V prípade, že sa tak nestane a sedlovú strechu zaťaží väčšie množstvo snehu, je potrebné ho bezodkladne odstrániť aj zo sedlovej strechy.

10. Farebné plechy na stenách môžu byť prekryté ochrannou fóliou, ktorá slúži ako ochrana počas prevozu jednotlivých častí garáže. Odstránenie ochrannej fólie nezaisťujeme.

11. Predajca vráti Konzumentovi najneskôr do 14 dní od dňa doručenia vyhlásenia Konzumenta o odstúpení od zmluvy všetky ním vykonané platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru (pokiaľ ich hradil Klient). Predajca vykoná vrátenie platby rovnakým spôsobom platby, aký použil Konzument okrem prípadu, že Konzument jasne súhlasil s iným spôsobom vrátenia dlžnej sumy, ktorý mu nespôsobí žiadne náklady.

12. V prípade, ak si Konzument zvolil iný spôsob dodania veci ako je najlacnejší bežný spôsob ponúkaný Predajcom, nie je Predajca povinný vrátiť Konzumentovi náklady súvisiace s takouto prepravou tovaru.

13. Konzument je povinný vrátiť tovar spolu so všetkými prvkami vybavenia vrátane balenia, pokiaľ je podstatným prvkom tovaru. Predajca môže počkať s vrátením platby, kým nedostane tovar späť alebo kým mu nebude doručený dôkaz o jeho zaslaní, v závislosti od toho, ktorý prípad nastane skôr.

14. Konzument hradí len priame náklady súvisiace s vrátením tovaru okrem prípadu, že sa ich Predajca rozhodol uhradiť alebo neinformoval Konzumenta o nutnosti znášania takýchto nákladov.

15. Konzument nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z jeho používania spôsobom, ktorý nie je v súlade s charakterom, vlastnosťami a funkciami tohto tovaru.

16. V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy, sa zmluva považuje za neuzavretú.

9. KAPITOLA - DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

1. Práva vzťahujúce sa na webovú lokalitu a na nej uvedený obsah patria Predajcovi.

2. Adresa stránky, na ktorej je dostupný Obchod a obsah internetovej stránky https://www.taurustal.sk sú predmetom autorského práca a sú chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva.

3. Všetky logá, vlastné názvy, grafické projekty, filmy, texty, formuláre, skriptá, zdrojové kódy, heslá, ochranné známky, nápisy atď. sú vyhradenými označeniami a patria Predajcovi, výrobcovi alebo distribútorovi tovaru. Sťahovanie, kopírovanie, modifikovanie, zasielanie alebo distribuovanie akéhokoľvek obsahu zo stránky https://www.taurustal.sk bez súhlasu vlastníka je zakázané.

10. KAPITOLA - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vo veciach neupravených týmito Pravidlami sa v právnych vzťahoch s klientmi a konzumentmi uplatňujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Všetky odchýlky od týchto pravidiel vyžadujú písomnú formu pod hrozbou neplatnosti. Príslušným súdom na rozhodovanie sporu medzi Predajcom a Klientom bude príslušný súd podľa sídla Predajcu. Príslušným súdom na rozhodovanie sporu medzi Predajcom a Konzumentom bude príslušný súd podľa všeobecných pravidiel (súd podľa miesta bydliska pozvanej osoby) alebo iný, vyhovujúci Konzumentovi (podľa čl. 31 – 37 občianskeho súdneho poriadku)